Gesprek met Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft vanaf januari 2020 gesprekken gevoerd met de verschillende partijen die zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep. Onlangs heeft de provincie Gelderland ook ons benaderd en uitgenodigd voor een gesprek, ondanks dat wij geen zitting hebben in die Klankbordgroep. Uiteraard hebben wij enthousiast gereageerd op dat verzoek tot een gesprek, waarin de provincie Gelderland ons bij zou praten over de verschillende procedures die de komende tijd door hen gevolgd zullen worden in verband met de plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen.

Bij dit gesprek, dat werd gehouden in het WICC, waren aanwezig van de provincie Gelderland:
Peter Muller, Projectmanager Beter Bereikbaar Wageningen
Frederike van ‘t Klooster, Juridisch Planoloog, verantwoordelijk voor de MER procedure en de ruimtelijke procedure

Van CampusrouteNee! waren Annet van Betuw, Ingeborg Leeftink en Joke Enserink bij dit gesprek.

Nieuwsgierig

Jullie kennen ons, wij willen graag van veel dingen het waarom weten. Dus was onze eerste vraag: “Waarom hebben jullie ons uitgenodigd?” Wij zijn tenslotte geen onderdeel van de Klankbordgroep en voordien is er alleen contact geweest tijdens inspraakavonden. Peter Muller licht dat als volgt toe: “Wij hebben met alle partijen die zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep een gesprek gehad om de procedures die de komende tijd worden ingezet door te nemen en te verduidelijken waar nodig. Die gesprekken waren stuk voor stuk prettig en verhelderend. Op basis van die ervaring hebben we gekeken wie er nog meer actief zijn op het gebied van de Bereikbaarheid van Wageningen en die niet in de Klankbordgroep vertegenwoordigd zijn. We wilden ook met die partijen het gesprek aangaan om de procedures toe te lichten. Ook omdat de provincie Gelderland dit jaar een flink aantal stappen gaat zetten binnen het project Beter Bereikbaar Wageningen.”

Plannen uitwerken en vervolgstappen maken

In 2019 is provincie Gelderland druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen, het op orde brengen van het verkeersmodel en het uitwerken van de varianten. Begin januari 2020 is men gestart met het houden van de gesprekken met de verschillende partijen die zijn vertegenwoordigd in de Klankbordgroep, ondanks dat op dat moment nog niet alle informatie voorhanden was. Maar omdat er dit jaar door de provincie veel stappen gemaakt moeten worden, wilde men die gesprekken toch vast inzetten.

De verschillende gesprekken hebben er voor de provincie Gelderland toe geleid dat zij een aantal zaken anders doen dan in voorgaande trajecten. Zo is er bijvoorbeeld een periode van 2 weken extra ingepland tussen het vrijgeven van de MER en het moment dat de adviezen bij Gedeputeerde Staten moeten zijn. Normaal geldt daar een periode van 6 weken, nu is er op verzoek 8 weken ruimte tussen het vrijgeven van de MER en het indienen van de adviezen gepland. Daarmee is er ruimte voor alle betrokken partijen om actief met de achterban een advies op te stellen.

Daarnaast lijken de gesprekken bij te dragen aan een verbetering van de relatie van de provincie Gelderland met de verschillende partijen, waardoor er beter, directer en opener gecommuniceerd kan worden. Winst dus voor alle betrokkenen.

Wantrouwen

Wij hebben de afgelopen jaren de activiteiten rond het project Beter Bereikbaar Wageningen met het nodige wantrouwen gevolgd. Met name het gemis aan – rechtstreekse – informatie en het feit dat we er steeds op gewezen werden dat er alleen met partijen in de Klankbordgroep werd gecommuniceerd én dat de provincie Gelderland slechts sporadisch een nieuwsbrief heeft verspreid (de laatste was in juni 2019), maakte dat we afhankelijk waren van media en directe contacten en dat daardoor die informatievoorziening niet altijd optimaal was.

Vandaar ook dat we hebben aangegeven dat wij het jammer vinden dat dit pas de eerste keer is dat we – buiten een inspraak- of informatieavond – zo om tafel kunnen zitten en dat dat wat ons betreft prettig zou zijn om dat regelmatig te doen. Ook hebben we voorgesteld dat eerder in het traject te doen. Daarmee zou onnodige verwarring en daarmee het wantrouwen richting de provincie wellicht weggenomen kunnen worden.

Geen inhoudelijke discussie

Aan het begin van het gesprek hebben we van beide zijden aangegeven geen inhoudelijke discussie aan te gaan, maar dat het over de procedures en de komende stappen zou gaan. Daarom dat eerst. De stappen die de komende tijd genomen gaan worden zijn de volgende*:

Voor de zomer

 • Inmiddels is het verkeersmodel vrijgegeven
 • Op 7 april wordt de MER vrijgegeven
 • Op 14 april is er een informatieavond in het WICC, waar de specialisten aanwezig zijn
 • Op 23 april komt de Klankbordgroep bijeen om met de provincie de MER door te spreken en op basis daarvan per partij een advies op te stellen. Deze avond is alleen toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de Klankbordgroep-leden.
 • Adviezen van de verschillende partijen uit de Klankbordgroep moeten 8 weken na vrijgeven MER (dus 8 weken na 7 april) bij de projectleider zijn. Daar worden ze verzameld om aan Gedeputeerde Staten te overhandigen. Adviezen worden ook gevraagd aan de Gemeentes Ede en Wageningen, aan de Veiligheidsregio en aan aan het Waterschap. Er wordt daarbij geen inhoudelijke, kwalitatieve beoordeling gevraagd van de MER. Dat is een taak van de commissie MER. Er kunnen wel aandachtspunten aangegeven worden.De reacties die naar Gedeputeerde Staten gaan worden (geanonimiseerd) openbaar gemaakt. Uiteraard kan er ook naar aanleiding van de MER een zienswijze worden ingediend, echter dat kan pas gebeuren in een latere fase van het project.

Na de zomer

 • Na de zomer bespreekt Gedeputeerde Staten het met Provinciale Staten.
 • Daarna zal het 3e ontwerpatelier worden georganiseerd (daar wordt de voorkeursvariant, die gekozen wordt, verder uitgewerkt).
 • Aan het einde van het jaar of aan het begin van 2021 wordt het projectbesluit vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
 • Nadat het projectbesluit is vastgesteld kunnen zienswijzen worden ingediend.
 • Op basis van de bovenstaande planning verwacht de provincie in 2022 aan de realisatie van de plannen te kunnen beginnen. Er is daarbij rekening gehouden met een eventuele gang naar de Raad van State.
 • Er wordt rekening gehouden met de duur van een jaar voor het realiseren van de plannen, dat is enigszins afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt (bestaande route of Campusroute), dan kan in 2023 de oplossing gereed zijn, welke keuze men ook maakt.

* Data betreffen geplande data, deze zijn echter afhankelijk van de datum van vrijgave van de MER. Verschuift deze, dan zullen ook de andere data verschuiven. Als de MER is vrijgeven worden de data definitief gemaakt.

Nieuwe Omgevingswet in 2021

Met ingang van 1 januari 2021 zal er een nieuwe Omgevingswet van kracht zijn: wat nu inpassingsplan heet, wordt dan een projectbesluit genoemd. Voor de burger verandert er niets aan de mogelijkheden die zij hebben om inspraak op de plannen te kunnen geven. Nog steeds kan men een zienswijze indienen en is de gang naar de rechter mogelijk. Wat wel anders is dat de besluitvorming van plannen niet meer ligt bij Provinciale Staten, maar bij Gedeputeerde Staten. Wat zal dat precies betekenen voor het project Beter Bereikbaar Wageningen? De info die nu beschikbaar is over die nieuwe wet vind je onderaan dit artikel.

Ontwikkelingen

In de MER zijn de ontwikkelingen en de prognose voor verkeerstoename meegenomen. Men heeft daarbij een mobiliteitsgroei van 1% per jaar opgenomen, om in te kunnen schatten wat dat doet met de verkeersafwikkeling. Ook is er rekening gehouden met de te bebouwen vlakken (bestemmingsplannen) en de activiteiten daarin (wonen, arbeidsplaatsen) met betrekking tot het verkeer. Dat wordt niet ineens opgevoerd, maar er wordt gerekend met deelontwikkelingen in de loop van de ontwikkelingen van de gebieden. Verder heeft men 10% op de geprognotiseerde verkeersgroei gezet, om ook te kijken wat dat betekent voor de periode na 2030.

Informatie over de groei van het verkeer en de basis waarop die groei wordt geprognotiseerd, staat in de technische rapportage van het verkeersmodel. Deze technische rapportage kun je via de provinciale site downloaden.

Tijdelijke maatregelen en No-Regret maatregelen

De afgelopen periode is veel gesproken over tijdelijke of no-regret maatregelen. Wij hadden de verwachting dat die zouden worden ingezet alvorens een keuze te maken voor een variant, zodat op basis van die maatregelen kon worden gekeken wat de invloed is (meetbaar) van die maatregelen op de verkeersafwikkeling. Provincie Gelderland gaf aan dat de aanpassingen echter pas worden gedaan als er al een keuze is gemaakt voor een van de 7 varianten. We kunnen dus niet zien of deze maatregelen afdoende zouden kunnen zijn om het de verkeersafhandeling te verbeteren. De maatregelen betreffen bijvoorbeeld de VRI installatie als vervanger van de rotonde op de Mansholtlaan bij de entree van de Campus, de Westelijke Inprikker en de vrije doorgang in de bocht van de Mansholtlaan naar de Nijenoord Allee. Deze tijdelijke of no-regret maatregelen worden dus niet eerder uitgevoerd dan nadat de keuze gemaakt is en dan alleen nog als zij passen binnen het gekozen plan. In december 2020 is de quickscan gereed die berekent wat de resultaten zijn van de tijdelijke maatregelen.

Verdubbeling Nijenoord Allee

Ook hebben we gevraagd wat er nu waar is met betrekking tot de bestaande route, de route Mansholtlaan – Nijenoord Allee. Er is in de afgelopen jaren veel gesproken over een verdubbeling van de Nijenoord Allee.

Omdat de verkeersintensiteit minder is geworden dan geprognotiseerd, is voor de plannen rond de bereikbaarheid van Wageningen ook de bestaande route weer in beeld. Wel op een heel andere wijze dan in het verleden, provincie Gelderland wil heel duidelijk stellen dat in de variant die gaat over de bestaande route er geen sprake meer is van een verdubbeling van de Nijenoord Allee. Wel worden de opstelvlakken bij de kruisingen langer, waardoor verkeer zich makkelijker kan opstellen voor de verschillende richtingen bij verkeerslichten.

Op het stuk van de Mansholtlaan dat nu nog enkelbaans is, is wel in een verdubbeling van de weg voorzien.

Het vervolg

In dit gesprek hebben wij geen afspraken gemaakt met de vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland, anders dan dat we waar nodig meer rechtstreeks contact op zullen nemen als we vragen hebben. En we hebben de provincie Gelderland verzocht om beter te communiceren wat het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen is: Wageningen is wat lastiger te bereiken binnen de spitsuren in de ochtend en de avond, waarbij de nadruk met name ligt op de doorstroming van de Mansholtlaan.

Wij vonden het een prettig gesprek en vonden het fijn om de tijd en ruimte te krijgen met elkaar in gesprek te gaan.