Huis der Provincie Gelderland Hoofdingang

Direct aanwonenden Campusroute nodigen zichzelf uit bij de provincie

Voor direct aanwonenden aan de geplande Campusroute heeft de nieuwe weg grote gevolgen. Ze verwachtten een uitnodiging voor gesprek door de provincie, zoals aangekondigd in de NRD. Toen die niet kwam vroegen ze zelf om een overleg. Dat vond plaats op 20 maart 2019, de dag van de verkiezingen van Provinciale Staten en de waterschappen. Het werd een warme ontmoeting.

Niet uitgenodigd voor gesprek? Dan ga je zelf naar de provincie

Vol spanning wachtte een aantal direct aanwonenden aan de geplande Campusroute het af: de uitnodiging van de provincie voor een gesprek. In het communicatieplan (dat onderdeel is van de NRD, zie link onderaan) staat immers dat er aparte gesprekken met direct aanwonenden aan het zoekgebied zouden komen. Maar helaas, ook na het 2e ontwerpatelier kwam er geen uitnodiging. Ook op het verzoek om deel te kunnen nemen aan de Klankbordgroep van 28 februari 2019 volgde geen uitnodiging. Daarom besloten ze zichzelf maar uit te nodigen voor een gesprek met de provincie. Dat vond plaats op 20 maart 2019.

Een warm gesprek

voorbereidingen verkiezingsavond nos in volle gang

(Zicht vanuit de overlegruimte naar beneden: de voorbereidingen van de verkiezingsavond zijn in volle gang.)

Terwijl in een groot deel van het Huis der Provincie in Arnhem de voorbereidingen van de verkiezingsavond in volle gang waren, vond in een ruimte, die steeds warmer werd door de felle televisielampen, het overleg plaats tussen Frederike van ’t Klooster, Jurgen Hell en Martijn van de Lindeloof (namens de provincie) en Rob Jongman en Nieke Bos (namens een groep aanwonenden). Het verslag van de provincie komt later, hier worden alvast een aantal belangrijke onderwerpen uit het gesprek gepubliceerd:

  • reistijdfactor 1,5 of 2,
  • de reservecapaciteit,
  • communicatie.

Hoewel er nogal wat verschillen van inzicht bleken te zijn, verliep het gesprek in een prettige sfeer.

Reistijdfactor 1,5 of 2, een wezenlijk verschil

Tijdens het eerdere overleg van de direct aanwonenden met wethouder De Haan van de gemeente Wageningen is gesproken over het besluit van de provincie om voor de reistijdverhouding tussen spits en daluur als streefgetal 1,5 aan te nemen (zie de voortgangsrapportage van de provincie en de notitie Criteria nader bekeken, opgesteld door de aanwonenden). Een streefgetal van 1,5 betekent dat je in de spits in de auto maximaal 1,5 keer de tijd nodig hebt om op je bestemming te komen dan buiten de spits.

Deze vraag kwam terug in het overleg met de provinciale medewerkers. De direct aanwonenden vroegen zich af waarom gekozen is voor reistijdfactor 1,5 en niet voor 2 zoals bij andere provinciale wegen? 1,5 is immers de norm voor snelwegen. De medewerkers van de provincie legden uit dat dat is gedaan omdat de provincie een heel hoge ambitie heeft voor de bereikbaarheid van Wageningen.

Op verzoek van Nieke Bos om andere provinciale wegen in Nederland te noemen waar hetzelfde streefgetal wordt gehanteerd, werd de doortrekking van de A8 naar de A9 ten zuiden van Alkmaar genoemd. Op de opmerking van Rob Jongman, dat dit toch van een snelweg naar een snelweg gaat zonder rotonde of verkeerslichten, dus geen weg zoals de Mansholtlaan is, werd niet echt ingegaan.

Van de A8 naar de A9

(De voorgestelde verbinding van de A8 naar de A9,
ten zuiden van Alkmaar)

Reservecapaciteit 10% blijkt een politiek besluit

Tijdens het gesprek bleek dat de provincie van mening is dat er voor de periode 2030-2040 10 % extra reservecapaciteit moet zijn. Deze 10 % is een aanname, gebaseerd op algemene cijfers in Nederland en daarmee een politiek besluit. Ook op dit punt was er een groot verschil van mening; volgens de direct aanwonenden is er op dit moment geen groei op de Mansholtlaan, zoals uit de oude én nieuwe verkeerstellingen blijkt. Dat de politiek meent dat er na 2030 wel een toename is, namelijk van 10 %, is dan ook een slag in de lucht. De direct aanwonenden zijn van mening, dat áls je een aanname doet voor de periode na 2030, dat die ‘regiospecifiek’ moet zijn, onderbouwd met cijfers.

Direct aanwonenden voelen zich onvoldoende geïnformeerd

De provinciale gesprekspartners bleken niet op de hoogte van de tekst uit het communicatieplan, waarin duidelijk staat dat direct aanwonenden aan het zoekgebied geraadpleegd zouden worden. (Citaten uit deze tekst kun je via de link onderaan nalezen.) Evenmin was bekend dat de groep al twee keer verzocht heeft deel te kunnen nemen aan de Klankbordgroep. Op de opmerking van de ambtelijk medewerkers dat de groep zich moet richten tot de Bewonersvereniging, wordt aangegeven dat direct aanwonenden een ánder belang hebben dan andere bewoners van Noordwest. Bovendien is tijdens een vergadering aangegeven dat nieuwe groepen welkom zijn en heeft ook wethouder De Haan gesuggereerd dat de aanwonenden zich aanmelden voor de Klankbordgroep. Nog belangrijker is, dat de vergaderingen van de Klankbordgroep niet openbaar zijn en stukken niet aan derden worden toegestuurd.

De groep direct aanwonenden wacht het verslag van de provincie af en beraadt zich ondertussen op volgende stappen.

Links: