Gemeenteraad Wageningen kiest voor aanpak Mansholtlaan en Nijenoord Allee

Een grote meerderheid van de Wageningse gemeenteraad ondersteunt het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om te kiezen voor het aanpassen van bestaande wegen om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit betekent dat de gemeente Wageningen de provincie Gelderland adviseert te kiezen voor het Alternatief Bestaande Route (ABR).

De provincie Gelderland heeft onder andere aan de gemeente Wageningen om advies gevraagd over het Milieueffectrapport (MER) Beter Bereikbaar Wageningen dat op 21 april 2020 openbaar werd. Het college van Burgemeester en Wethouders adviseerde de gemeenteraad te kiezen voor het ABR en niet voor de Campusroute. Op 13 juli steunde de grote meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel, namelijk 20 van de 25 leden. CDA, VVD en 2 leden van de Stadspartij stemden tegen.

Geen extra asfalt

Door niet voor extra asfalt te kiezen, wil het college de impact op natuur, landschap en leefomgeving zo beperkt mogelijk houden. Op de website van de gemeente Wageningen staat een uitgebreide toelichting. Wethouder Peter de Haan: “We verwachten dat onze keuze op een groot draagvlak kan rekenen. Maar we beseffen ook heel goed dat bewoners van de Roghorst en de Tarthorst moeite zullen hebben met ons besluit. Als Gedeputeerde Staten uiteindelijk ook kiezen voor deze variant willen we dan ook uitgebreid in gesprek met de omwonenden ten zuiden van de Nijenoord Allee om te bespreken hoe we eventuele negatieve effecten zo veel mogelijk kunnen beperken.”

Oplossing fietsoversteek bij Churchillweg nodig

Het college van B&W stelde dan ook als voorwaarde dat er een oplossing komt voor de fietsoversteek bij de Churchillweg. Al tijdens de eerdere politieke avonden bleek dat deze voorwaarde breed wordt gedragen.

Aandacht voor overlast bewoners Horsten en Weiden

Een ander knelpunt is de overlast die bewoners van de Roghorst, Tarthorst en de Weiden ondervinden van de Nijenoord Allee. De huidige geluidswal voldoet niet en daarom deed de raad een oproep om bij de provincie aan te dringen op betere geluidswerende maatregelen.

Om te voorkomen dat het in de Tarthorst nog drukker wordt door fietsers op weg naar de Campus, is voorgesteld andere routes richting Campus aan te pakken. De hierover ingediende motie is door de raad ondersteund.

Meer informatie: