Wur have a safe journey

WUR: geen keuze maar Campusroute zorgt voor problemen

In haar advies van 30 juni aan het College van Gedeputeerde Staten over het MER Beter Bereikbaar Wageningen constateert de Wageningen University and Research dat alle Campusroutes haar veel problemen opleveren. Mocht het Alternatief Bestaande Route afvallen, dan zal goed gekeken moeten worden hoe het verlies aan proefvelden en de impact op de onderzoeksaccommodaties en – voorzieningen tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden.

Via deze link Advies WUR aan GS kun je de brief downloaden

Beide opties hebben voor- en nadelen

Wageningen University and Research noemt als primair belang dat “de bereikbaarheid van Wageningen moet verbeteren” en in die zin hebben zowel de Campusroute als de ABR voor- en nadelen. In het geval van een Campusroute “is een belangrijke voorwaarde dat zowel de onderzoekspercelen als de onderzoekaccommodaties zoveel mogelijk worden gespaard danwel op een zo groot mogelijke afstand worden gepasseerd”.

Grote gevolgen Campusroute

In de brief wordt opgesomd wat voor effecten de Campusroute heeft op diverse onderdelen, voor details verwijzen we graag naar de brief, maar de belangrijkste zijn:

  • verlies van grond van proefvelden,
  • minder bereikbaarheid van proefbedrijf vanaf de weg en met name voor landbouwverkeer,
  • mogelijk slopen en nieuw bouwen van Carus en
  • grote effecten van trillingen, geluid en luchtkwaliteit bij Vitae.
  • Hoe dan ook zijn er financiële consequenties voor WUR “in zowel direct te maken kosten als mitigerende maatregelen” en er zal dan ook een financiële compensatie moeten komen.

Een mix van varianten zou mogelijk zijn

Varianten 4 en 5 zijn onacceptabel voor WUR, varianten 2 en 3 zijn voor een groot deel onacceptabel, behalve een aantal onderdelen hieruit. Varianten 1 en 6 zijn onoverkomelijk “vanuit het grote ruimteverlies op de proefvelden” tenzij er een mix van varianten aan de orde is.

Als het ABR afvalt “zal vanuit onderzoeksbelang goed gekeken moeten worden hoe het verlies aan proefvelden en de impact op de onderzoeksaccommodaties  en – voorzieningen tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.”

WUR maakt geen keuze

Hoewel in de brief uitvoerig wordt opgesomd wat de problemen zijn die de Campusroutes voor WUR opleveren, maakt WUR eigenlijk geen keuze. Gezien alle problemen heeft WUR liever geen Campusroute, maar als er toch een Campusroute komt, dan het liefst een mix van tracé 1 en 6 met in de Noordwesthoek nadrukkelijk het verloop van 2. Als voor het ABR (Alternatief Bestaande Route) gekozen wordt, dan noemt WUR als specifieke aandachtspunt een oplossing voor de oversteek van het tracé bij de Churchillweg: “Zonder goede inpassing van alle verkeersstromen voldoet deze weg niet.”

W12 waaronder WUR kiezen voor Campusroute

Dat WUR geen keuze maakt uit de opties is opmerkelijk, omdat zij met 11 andere grootste werkgevers in Wageningen (georganiseerd in de W12) wel een keuze maakt. Samen met het WOC (Wagenings Ondernemers Collectief) wordt namelijk gekozen voor de Campusroute (zie ons bericht Ondernemers kiezen voor Campusroute), en wel tracé 1 of een mix. Wat is hier aan de hand?

Meer lezen