patrijzen

Volgelwerkgroep: houdt de MER rekening met buizerdnest en patrijzen?

De Vogelwerkgroep Wageningen maakt zich ernstig zorgen over de beschermde vogels die door de geplande Campusroute bedreigd worden. De provincie Gelderland is nu bezig met de milieueffectrapportage. De werkgroep vraagt om aandacht voor o.a. het buizerdnest in het Dassenbos en de patrijzen en wijst op de wettelijke bepalingen.

De Vogelwerkgroep Wageningen heeft er in een brief aan de provincie onder andere op gewezen dat de bescherming van buizerds en patrijzen wettelijk geregeld is. Hieronder plaatsen wij graag de samenvatting die de Vogelwerkgroep maakte.

Relevante informatie voor de milieueffectrapportage

Op 21-10-2019 heeft de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. relevante informatie over patrijzen en wegverkeer en over het voorkomen van de patrijs in de proefvelden van de WUR gestuurd naar de ambtenaar die belast is met het schrijven van de milieueffectrapportage.  Hieronder leest u een beknopte weergave van deze mail.

Compensatie voor patrijs praktisch onmogelijk

De patrijs staat op de Rode Lijst van beschermde vogelsoorten; het is een standvogel en heeft een groot areaal van 500-1000 meter waarin hij zich lopend of laagvliegend verplaatst (zie Limosa 91 (2018) patrijzen). Wanneer een weg wordt aangelegd door hun leefgebied, zullen er talrijke verkeersslachtoffers  zijn.

De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeert in Factsheet Vogels en wegverkeer (2012) dat de negatieve invloed van een provinciale weg aan weerszijden 400 meter bedraagt voor patrijzen. Wanneer de campusroute door de proefvelden zou worden aangelegd, zal de provincie ongeveer 80 ha verloren biotoop moeten compenseren voor ruim 20 territoria van de patrijzen die hier voorkomen (zie kaart).

De plek waar patrijzen nestelen verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van welke gewassen er verbouwd worden op de verschillende percelen en of de bloemrijke akkerranden en slootkanten vroeg worden gemaaid of niet, maar is wel ieder jaar in hetzelfde gebied.

De Europese Unie steunt financieel het internationale project Partridge om de populatie-afname in Europa te keren.

Steenuilen in de Hoge Born vragen eveneens om compensatiemaatregelen

Compensatie geldt evenzeer voor de steenuilen die broeden in zorgboerderij De Hoge Born. Hun nest en functionele leefgebied ligt binnen 400 m van iedere variant van de campusroute door de proefvelden.

Ook gele kwikstaart en veldleeuwerik staan op Rode Lijst

De proefvelden van de WUR zijn ook van groot belang voor de gele kwikstaart (als broedvogel) en veldleeuwerik (wintergast), die beide als gevoelig zijn gekarakteriseerd op de Rode Lijst. In 2019 zijn meer dan 50 territoria gele kwikstaarten geteld.

Overigens is betreding van wegen door de proefvelden verboden. Er staat een boete op van € 135,-

Varianten 2, 3 en 5 bedreigen het buizerdnest

Aan de noordkant van het Dassenbos bevindt zich al jaren een buizerdnest dat als permanente verblijfplaats wordt gekwalificeerd. Buizerdnesten en hun functionele leefomgeving zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming; deze wet verbiedt het verstoren of verplaatsen van beschermde diersoorten.  Uit een vergelijking met de door de provincie gepresenteerde varianten van de Campusroute (zie provinciale site) blijkt dat varianten 2, 3 en 5 het buizerdnest bedreigen en daarom volgens de Wet Natuurbescherming geen optie zijn.

De lijst met jaarrond beschermde nesten is te vinden op de website van de provincie.

Gebruikte links: