Direct aanwonenden Campusroute aan Gelderse politici: wij willen gewoon meepraten

Direct aanwonenden aan de geplande Campusroute voelen zich overgeslagen door de provincie. In tegenstelling tot wat er in het communicatieplan staat, zijn er in 2018 geen aparte gesprekken gevoerd; nu worden ze niet als groep toegelaten in de Klankbordgroep. Toch gaat het om hún toekomst. Reden om de Gelderse politiek aan te spreken: luister ook naar ons.

Direct aanwonenden voelen zich niet gehoord

Vlak voor de ter inzage legging van de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) begin 2018 werd er door de provincie een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van Noordwest die direct wonen langs het ‘zoekgebied’ waar de Campusroute zou moeten komen. De bewoners voelden zich overvallen en waren boos en verontrust en dienden zienswijzen in. In diezelfde NRD is een communicatieplan opgenomen, waarin duidelijk staat dat vóór de ontwerpateliers  over het zoekgebied (eind 2018) aparte gesprekken met direct aanwonenden zouden komen. Deze kwamen niet. Sterker nog, hun dringende verzoek aan de provinciale projectgroep (maart 2019) om deel te kunnen nemen aan de Klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van tal van bedrijven en organisaties zitten, werd afgewezen. Reden voor de direct aanwonenden aan de geplande Campusroute om zich nu direct tot de Gelderse politiek te richten.

… en trekken aan de bel bij de politiek

In de brief (Beter bereikbaar Wageningen en participatie) die vandaag aan het College van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten is gestuurd, wijst de groep op de bijzondere positie van aanwonenden, zoals eerder zelf door de provincie is vermeld in de NRD.  Toch blijft de projectgroep ook na het gesprek op 25 maart 2019 van mening, dat zij zich via de bewonersvereniging Noordwest kunnen laten vertegenwoordigen. De aanwonenden zijn het daar niet mee eens en willen als aparte groep deelnemen aan de Klankbordgroep om zo tijdig alle informatie te ontvangen die anderen ook ontvangen. Verder willen ze dat alle gesprekken van de Klankbordgroep openbaar worden.

Bovendien zijn er onbeantwoorde inhoudelijke vragen

De groep heeft ook een aantal inhoudelijke vragen en deze via een notitie naar de projectgroep gestuurd. Tijdens de bespreking op 25 maart en in een e-mail is hierop door de projectgroep gereageerd, maar de ontvangen antwoorden zijn onduidelijk. Daarom zijn de belangrijkste vragen herhaald in de brief:

(citaat) “Het is voor iedereen belangrijk, dat consequent de juiste begrippen en criteria worden gebruikt; we hebben behoefte aan antwoord op onze vragen over reistijdfactor en reservecapaciteit. Graag horen wij uw motivatie waarom de campusroute de enige provinciale weg in Nederland is die als snelweg wordt behandeld met een reistijdfactor van 1,5.”

Dit wordt vervolgd.

Links