Advies  gemeente Ede:
gebruik de bestaande route

De gemeente Ede adviseert de provincie Gelderland te kiezen voor de bestaande infrastructuur, het alternatief Bestaande Route. In haar advies van 11 september 2020 wijst Ede op het gezamenlijke belang van een goed vestigingsklimaat en verzoekt ze de provincie verder te kijken dan deze MER.

via deze link kun je het advies lezen:
Integrale gemeentelijke reactie Ede

Ecologische relaties met Veluwe onderbelicht

De gemeente Ede merkt op dat de varianten van invloed zijn op stedelijke en landschappelijk-natuurlijke waardes. In dat kader wijst de gemeente op “de herkenbaarheid van onze kernen en het Binnenveld en de ecologische relaties met de Veluwe. De effecten op deze hogere waardes zijn in deze MER onderbelicht.” In de samenvatting hebben bereikbaarheidsaspecten de hoofdrol. Volgens de gemeente ontneemt dit “het zicht op de grotere opgaven en doelen die we als regio hebben.”

Alternatief bestaande route scoort onnodig slecht

Ook wijst Ede op natuur en landschap die in onze regio belangrijk zijn voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Een goed vestigingsklimaat is niet alleen gebaat bij een goede bereikbaarheid. “Juist in deze tijd zijn daarom zuinig ruimtegebruik, het zoveel mogelijk benutten van bestaande infrastructuur en het stimuleren van duurzame mobiliteit basisvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze principes zijn onvoldoende meegenomen waardoor het ‘alternatief bestaande route’ wellicht onnodig slecht scoort.”

Ede vraag meer aandacht voor duurzame mobiliteit

De gemeente Ede werkt hierna enkele onderdelen verder uit. Daarbij vallen deze punten op:

  • Er wordt steeds meer ingezet op de drie V’s van duurzame mobiliteit: verminderen, veranderen en verschonen. Daarom wordt aanbevolen om zoveel mogelijk de bestaande auto-infrastructuur te benutten en te optimaliseren voordat nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.
  • Er komen veranderingen in de mobiliteit, door o.a. fietsroutes Ede-Wageningen, Wageningen-Arnhem en Wageningen-Veenendaal (door het Binnenveld). Ook worden er mobiliteitshubs (overstappunten) ontwikkeld.
  • Het is denkbaar dat de verwachte auto-intensiteit in werkelijkheid lager uitvalt.
  • Voor Ede is de ecologische en landschappelijke verbinding tussen de Veluwe en het Binnenveld heel belangrijk.

We hebben het advies van de gemeente Ede toegevoegd aan ons dossier met adviezen over het Milieueffectrapport