Waterschap wijst op impact campusroutes op het watersysteem

Het Waterschap Vallei en Veluwe wijst in haar advies over het MER Beter Bereikbaar Wageningen op de impact op het watersysteem van 4 varianten van de campusroute.  Het waterschap schrijft zelfs dat als het aspect wateraanvoer was meegenomen in het MER, de varianten 1, 2, 4 en 6 volgens haar negatief hadden gescoord.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland maakte op 21 april 2020 het Milieueffectrapport (MER) van het project Beter Bereikbaar Wageningen openbaar. Diverse partijen zijn toen om advies gevraagd; een groot deel hiervan hebben wij inmiddels aan ons dossier Adviezen over het MER toegevoegd. Op ons verzoek stuurde het waterschap Vallei en Veluwe haar advies via e-mail naar ons toe. Ook dit advies hebben we toegevoegd aan het dossier.

Ga via deze link rechtstreeks naar het advies van het waterschap Vallei en Veluwe

4 varianten Campusroute scoren negatief

Het waterschap Vallei en Veluwe wijst erop dat in het MER niet is meegenomen dat “de Dijkgraaf en de vijver bij de Mondriaanlaan ingericht zijn ten behoeve van de wateraanvoer naar de stadsgracht.” Dit betekent dat bij de varianten 1, 2, 4 en 6 meer aanpassing van het watersysteem nodig is om de wateraanvoer te kunnen garanderen dan bij de ABR of de varianten 3 en 5.

Als het aspect wateraanvoer wél was meegenomen in het MER, dan hadden volgens het waterschap de varianten 1, 2, 4 en 6 negatief gescoord.

Links