buizerd dassenbos

125 buurtbewoners geven positief advies
over het ABR

Hoewel ze niet waren uitgenodigd een advies te geven over het Milieueffectrapport Beter Bereikbaar Wageningen, hebben 125 aanwonenden aan het “zoekgebied” van de Campusroute dit toch gedaan. Op 14 juli stuurden ze hun positief advies over het Alternatief Bestaande Route aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

De buizerd van het Dassenbos.
Foto Ton van den Born

De provincie Gelderland heeft op 21 april 2020 het MilieueffectRapport Beter Bereikbaar Wageningen openbaar gemaakt. Zij heeft vervolgens tal van partijen om advies gevraagd, maar niet de aanwonenden van de Campusroute, omdat zij volgens de provincie vertegenwoordigd worden door de Bewonersvereniging. Bewoners langs de Dijkgraaf, het park Noordwest en de straten daarachter en andere betrokkenen zijn het hier niet mee eens en hebben nu een eigen advies ingediend.

De kern van het advies van de 125 Wageningse inwoners is dat het ABR voldoende ruimte geeft om samen met andere maatregelen de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.

ABR voldoet aan criteria van de provincie

In het advies wordt uitgebreid ingegaan op het verkeersmodel waar ‘onvolkomenheden’ in zitten. Als deze worden gecorrigeerd, dan blijkt het ABR te voldoen aan de provinciale criteria doorstroming en robuustheid.

Geen toename van verkeer

Al eerder is geconstateerd dat het gemotoriseerd verkeer op de Mansholtlaan (N781) tussen 2011 en 2020 niet of nauwelijks is toegenomen, dat blijkt ook uit de telcijfers van de provincie zelf. Volgens de ondertekenaars is er geen reden om te verwachten dat dit verkeer de komende jaren ineens wél sterk toeneemt. De provincie gaat echter uit van een forse groei van het autoverkeer in 2030.

Campusroute heeft ernstige gevolgen voor mens, natuur en landschap

In het MER worden de Campusroutevarianten vergeleken met het ABR. Telkens blijkt dat de gevolgen van de Campusroutevarianten ingrijpender zijn dan van het ABR en dat die nadelige gevolgen moeilijk te voorkomen, te mitigeren of compenseren zijn. Uit de samenvatting: “Dit betreft de aantasting van de leefomgeving van de mensen in Noordwest, de Weiden en langs de Rooseveltweg, de aantasting van de leefomgeving van beschermde diersoorten (o.a. patrijzen, gele kwikstaart, grootoorvleermuis en sleedoornpage), het Dassenbos en de landschappelijke waarde van het gebied, het mogelijk verdwijnen van het Park Noordwest, de toename van hittestress en stikstofdepositie.”

Advies is aangetekend en per e-mail verstuurd

Het advies is vandaag per aangetekende post naar de provincie gestuurd, samen met een aanbiedingsbrief en 125 namen, adressen, handtekeningen en e-mail-adressen. Het is ook per e-mail aan GS aangeboden, maar om digitale fraudeurs geen kans te geven is dit zonder handtekeningen en e-mail-adressen gestuurd.

Overigens wordt het ook aan anderen gestuurd, zoals aan de leden van Provinciale Staten, de gemeente Wageningen, Wageningse organisaties en de pers, maar dan zónder gegevens van de ondertekenaars. Die gegevens zijn wel in te zien bij Rob Jongman.

Meer lezen: