Door provincie geactualiseerd verkeersmodel
voldoet niet!

Enige tijd geleden publiceerde de provincie een geactualiseerd verkeersmodel voor Beter Bereikbaar Wageningen, daarover stelde de groep direct aanwonenden van de geplande Campusroute vragen aan de provincie. Nu is er een tweede brief over het verkeersmodel gestuurd, omdat volgens de groep de provincie in haar reactie geen antwoord gaf op een aantal vragen en verschillende zaken niet kloppen, ontbreken of ontoereikend zijn.

Belangrijkste conclusie: het geactualiseerde verkeersmodel klopt niet!

 

De groep ‘aanwonenden zoekgebied Campusroute’ baseert zich op gegevens die de provincie zelf heeft verstrekt. De hele brief kun je via deze link Brief geactualiseerd verkeersmodel bekijken; in bijlage 1 staat een toelichting, in bijlage 2 is de brief van de provincie opgenomen.

Het verkeersmodel is niet geschikt om beslissingen op te baseren

De groep schrijft dat de gepresenteerde verkeersmodellen veel vragen oproepen, terwijl goede modellen essentieel zijn voor ‘het nemen van bereikbaarheid-gerelateerde beslissingen’. Ze concludeert echter dat het door de provincie geactualiseerde verkeersmodel niet voldoet en daarmee niet geschikt is ‘om beslissingen op te baseren m.b.t. ingrijpende infrastructurele maatregelen.’

Automobiliteit wordt kunstmatig opgeschroefd

In een uitgebreide bijlage zijn diverse onderwerpen en vragen uitgewerkt. Een aantal hoofdpunten worden in de begeleidende brief uitgelicht:

 • De groeiambitie voor de campus is niet onderbouwd.
 • De automobiliteit van en naar de campus wordt kunstmatig opgeschroefd door
  1. een fout in het aantal nieuwe arbeidsplaatsen op de campus
  2. een foutieve berekening van het aantal nieuwe inwoners in Wageningen
  3. het rekenen met een te hoog autogebruik
  4. een mogelijk te hoog aandeel doorgaand verkeer
 • De uitgevoerde validatie van het dynamische model m.b.v. reistijden en wachttijden is ontoereikend, waardoor niet duidelijk is of dit model betrouwbaar is.

Het vervolg

De groep geeft aan graag in te gaan op de uitnodiging van het College voor een gesprek en e.e.a. toe te lichten.

Update december 2019

Op 5 december 2019 beantwoordde de projectleider namens GS de brief. Een aantal vragen blijft nog onbeantwoord, omdat die beantwoording samenhangt met het bijwerken van het verkeersmodel (dat bijwerken vindt nu plaats). Lees hier de brief van de provincie.

Links: