Opnieuw vertraging door fouten van provincie

Vlak voor de start van de inloopavond op 25 september kwam het bericht naar buiten dat er opnieuw vertraging is ontstaan bij het project Beter Bereikbaar Wageningen, waarover de provincie Gelderland nu de regie heeft. Deze vertraging is – volgens de provincie – ontstaan doordat er bij het invoeren van gegevens fouten zijn gemaakt. Gevolg is dat die gegevens nu aangepast moeten worden en dat daardoor ook het MER-rapport later komt: die wordt binnen 6 maanden verwacht.

Dit uitstel was deze avond het onderwerp van gesprek, naast de schetsen van de 7 varianten natuurlijk, die de basis voor deze inloopavond vormden.

De schetsen

Er was veel belangstelling voor de schetsen van de 7 varianten van tracés die moeten zorgen voor een betere ontsluiting van Wageningen, die de provincie Gelderland presenteerde op 25 september 2019 in het WICC. In feite ging het om 2 varianten:

  1. Het tracé over de Mansholtlaan inclusief Nijenoord Allee
  2. Zes (6) varianten van tracés voor de Campusroute

Geen verdubbeling van Nijenoord Allee

In de zaal waren veel, heel veel borden met luchtfoto’s geplaast, met daarop lijnen die aangaven waar welk tracé gaat lopen. Aan de hand van de afbeeldingen werd er volop gediscussieerd over de gevolgen van de Campusroute voor de wijk Noordwest, en voor de aansluiting op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Ook was er verbazing over het feit dat de Nijenoord Allee in de schets van de bestaande route niet meer verdubbeld wordt.

Overigens publiceert de provincie op 27 september de 7 schetsen op haar site.

Opnieuw uitstel door fouten

Vlak voor de bijeenkomst werd via een bericht op RTV Rijnstreek bekend dat de provincie Gelderland fouten heeft gemaakt bij het invoeren van gegevens die worden gebruikt voor het MER (Milieueffectrapport). Gevolg is dat het MER wordt uitgesteld met maximaal 6 maanden.

Dit bericht leverde nogal wat verbaasde reacties op. Een veel gehoorde vraag was waarom de provincie dan toch de inloopbijeenkomst organiseerde. Die fouten moeten al langer bekend zijn: de provincie kondigde namelijk al meteen aan met de WUR en de gemeente in overleg te zijn over andere te nemen maatregelen.

Tijdens de bijeenkomst hoorden we dat de provincie de fouten ontdekte, omdat de uitkomsten van de modelberekeningen niet logisch waren. We begrijpen dat het een gevolg is van het gebruik van verkeerde gegevens. Uiteraard roept dat vragen op. Wij zullen de provincie Gelderland dan ook schriftelijk verzoeken een aantal vragen aan ons te beantwoorden, zodat we straks de rapporten op correctheid kunnen nalezen en de conclusies in het MER goed kunnen interpreteren. We willen graag weten waar de fouten zijn gemaakt:

  • Is het een invoerfout? Heeft iemand dus invoerfouten (typefouten) gemaakt?
  • Zijn de gegevens die zijn ingevoerd niet de juiste gegevens geweest?
  • Zit de fout in het rekenmodel dat is gehanteerd? Zo ja, kan de provincie Gelderland dan inzage geven in het gebruikte rekenmodel en in de aanpassingen die daaraan gedaan worden nadat de fouten zijn geconstateerd?
  • Zijn er fouten gemaakt bij het interpreteren of verwerken van de output van het rekenmodel? Zo ja, wat in die resultaten heeft ertoe geleid dat de provincie Gelderland aannam dat er fouten moesten zijn gemaakt met de data?
  • Ook willen we heel graag de uitkomsten van deze “foute” berekening zien en later ook die van de “juiste” berekening die gemaakt gaat worden.
  • Klopt het dat er een second opinion is uitgevoerd aan de hand van de resultaten van de berekeningen? En zo ja, door welk bureau is dat uitgevoerd. Is er een rapport van de bevindingen van dat bureau en kunnen we dat rapport inzien / ontvangen.

Deze vragen zullen we schriftelijk aan de provincie Gelderland stellen. De antwoorden op deze vragen zullen we uiteraard weer op onze site vermelden.

Planning wordt weer bijgesteld

Dit alles heeft grote gevolgen voor de planning. De provincie zegt in haar persbericht: “Op dit moment worden de data weer opnieuw ingevoerd en het verkeersmodel bijgewerkt. Dit leidt tot een vertraging van het MER van maximaal 6 maanden. Om op korte termijn de bereikbaarheidsproblemen te verlichten, onderzoekt de provincie samen met gemeente en WUR concrete maatregelen op het verbeteren van de bereikbaarheid. Zoals de mogelijkheid van het vervangen van rotonde Droevendaalsesteeg door een verkeerslicht en bijvoorbeeld een westelijke ontsluiting van de WUR-campus.”

Gebruikte links