College heeft voorkeur Tracé Beter Bereikbaar Wageningen uitgesproken

Het college van B&W heeft de voorkeur om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren door de bestaande route aan te passen; de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Het college kwam tot deze voorkeur na bestudering van de Milieueffectrapportage (MER) van de provincie. Voorwaarde is wel dat er een oplossing komt voor de fietsoversteek bij de kruising Churchillweg/Nijenoord Allee. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een fietstunnel.

Minste impact op natuur, landschap en leefomgeving

Het college stelt de gemeenteraad voor om de provincie te adviseren voor deze variant te kiezen. Aanwonenden van de bestaande route zijn hierover vandaag per brief geïnformeerd. Die brief is onderaan dit artikel te vinden.

Geen extra asfalt

Door niet voor extra asfalt te kiezen, wil het college de impact op natuur, landschap en leefomgeving zo beperkt mogelijk houden. Wethouder Peter de Haan: “We verwachten dat onze keuze op een groot draagvlak kan rekenen. Maar we beseffen ook heel goed dat bewoners van de Roghorst en de Tarthorst moeite zullen hebben met ons besluit. Als Gedeputeerde Staten uiteindelijk ook kiezen voor deze variant willen we dan ook uitgebreid in gesprek met de omwonenden ten zuiden van de Nijenoord Allee om te bespreken hoe we eventuele negatieve effecten zo veel mogelijk kunnen beperken.”

Ook doorstroming in de toekomst

Het college vindt het belangrijk dat de doorstroming en bereikbaarheid van Wageningen verbeterd worden; voor nu en in de toekomst. Geen van de routevarianten voldoet daar uiteindelijk aan. “Dat is voor ons reden temeer om niet voor extra asfalt te kiezen,“ aldus De Haan. Het college ziet de verkeersafwikkeling op de Mansholtlaan niet geïsoleerd maar zet in op een breed pakket maatregelen, waaronder de hoogwaardige busverbinding ‘Rijnlijn’ tussen Arnhem en Wageningen Campus, zogenaamde Hubs (transferia) langs de  A12/A50  en (snelle) fietsverbindingen.

Argumenten

In de MER zijn 7 varianten vergeleken op bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsniveaus, gezondheid, natuur, landschap en verkeersdoorstroming. Naast het verbeteren van de bestaande wegen heeft de provincie Gelderland 6 verschillende routes op de Campus onderzocht. Ook is per variant uitgewerkt hoe hoog de kosten zijn en in hoeverre Wageningen beter bereikbaar wordt en blijft. Het college van B&W heeft alles overwogen en stelt de gemeenteraad voor GS te adviseren de Alternatief Bestaande Route (ABR)variant te kiezen op basis van de volgende argumenten:

  • De verkeerskundige verschillen voor bijvoorbeeld de doorstroming, robuustheid en verkeersveiligheid tussen de varianten zijn klein. De ABR is op fietsoversteekbaarheid van de Nijenoord Allee na, verkeerskundig vergelijkbaar met de varianten van de Campusroute. De effecten op het gebied van natuur & ecologie, landschap en duurzaamheid en klimaat pakken wél (beduidend) positiever uit bij de ABR.
  • De ABR spaart het Dassenbos en het park bij Noordwest. De MER toont de grote waarde aan van het Dassenbos en voorziet dat er anders voor veel diersoorten compenserende maatregelen nodig zijn, zoals de patrijs, diverse vleermuissoorten en de eekhoorn. Het park Noordwest is een belangrijke plek voor spel en ontspanning voor met name de bewoners van Noordwest en de Weiden, maar ook van elders uit de stad.
  • Het aanleggen van nieuw asfalt past niet bij het advies ‘Van B naar Anders’ over veranderende mobiliteit (2018) van de Raad voor Infrastructuur en leefomgeving. Een van de aanbevelingen daarin is om plannen voor nieuwe wegen te heroverwegen met het oog op de veranderende mobiliteit. ‘Bereikbaarheid kan beter worden gegarandeerd door de infrastructuur anders te gebruiken. Dit kan door de ontwikkeling van nieuwe vervoerswijzen, het verder inzetten en stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen, het delen van auto’s en fietsen en het ontwikkelen van zelfstandig rijdende auto’s.’
  • De ABR past binnen de ‘Visie op de bereikbaarheid van Gelderland’. Deze is momenteel in de maak. Hierin staat de reiziger centraal en hoe deze te verleiden tot de slimste en schoonste keuzes om door de regio te reizen. Dit is ook een van de pijlers van het regionale Mobiliteitsconvenant. Het sluit daarnaast aan bij de wens om Wageningen klimaatneutraal te maken door voertuigen te delen en het openbaar vervoer sneller en frequenter te laten rijden.
  • De ABR leidt tot voor veel minder neerslag van stikstof in de belangrijke en te behouden natuurgebieden (Natura2000) dan de Campusroutevarianten. Daardoor is het ABR naar verwachting sneller te realiseren.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 13 of 14 juli over het voorstel van het college om de provincie te adviseren voor het ABR te kiezen. Dit advies moet voor 17 juli a.s. bij de provincie binnen zijn.

Voorafgaand daaraan vindt op maandag 15 of dinsdag 16 juni een zogenaamd ‘rondetafelgesprek’ plaats over dit onderwerp. Ook kunnen mensen schriftelijk reageren. Meer informatie over de besluitvormingsprocedure is vanaf 28 mei a.s. te vinden op www.wageningen.raadsinformatie.nl.

Meer informatie

Het college van GS besluit uiteindelijk over de variant die gekozen wordt. Dit is naar verwachting vlak na de zomer. Vervolgens organiseert de provincie een zogenaamd ontwerpatelier. Daarin wordt de gekozen variant verder uitgewerkt en bekeken hoe negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een provinciaal inpassingplan. Meer informatie over de MER en de procedure van de provincie is te vinden op https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/