Plannen aansluiting Westelijke toegang Campus

Gisteravond (28 april 2021) werd er een informatiesessie via zoom gehouden voor de bewoners van de wijk Noordwest, waarin de eerste plannen voor de ontsluiting van de westelijke toegang voor de Campus getoond werden. Het gaat daarbij om de kruising Mondriaanlaan / Dijkgraaf / Akkermaalsbos. Er werden tekeningen met oplossingen voor de nieuwe verkeerssituatie getoond. De aanpassingen moeten op korte termijn worden gerealiseerd, omdat de WUR het nieuwe onderwijsgebouw in september in gebruik gaat nemen en daarmee het aantal verkeersdeelnemers dat gebruik gaat maken van deze toegang explosief zal groeien. De WUR wil daarom het noordelijke fietspad snel realiseren. Daarmee moet ook een keuze gemaakt worden voor de vorm van de aansluitende infrastructuur.

Wie gaat de toegang gebruiken?

Westelijke toegang is voor:

 • Fietsers aan de noordzijde van de busbaan (Aurora, Forum en Orion)
 • Fietsers aan de zuidzijde van de busbaan (naar bedrijvenstrook)
 • Auto’s van mensen die op de Campus werken
  Via een slagboom voor circa 700 auto’s van werknemers/etmaal; geen vrachtwagens. Dit is ook om de Nijenoord Allee en de Mansholtlaan te ontlasten en sluipverkeer via het Binnenveld te vermijden.

Een van de vragen was of bij dit laatste punt 700 verkeersbewegingen bedoeld waren of dat het zoals gemeld 700 auto’s zijn (wat 1400 verkeersbewegingen zou betekenen). Gemeente en WUR bevestigen dat het om maximaal 350 auto’s gaat en dus 700 bewegingen per etmaal.

De aansluiting nu

Over de huidige aansluiting heeft de gemeente een aantal klachten opgetekend. Deze klachten hebben te maken met:

 • Schuine oversteek fietsers Mondriaanlaan t.h.v. Caro van Eyckstraat
 • Spookfietsers Mondriaanlaan
 • Fiets-chaos
  In de ochtendspits lastig als fietsers, komende vanuit de wijk, linksaf gaan. Daarbij moeten veel stromen gekruist worden.

Ook de ongevallen die plaats hebben gevonden op kruisingen en wegen worden door de gemeente geregistreerd. Op deze kruising hebben geen ongevallen plaatsgevonden, volgens de database van de gemeente Wageningen.

De aantallen fietsers die worden verwacht zijn ook bekend. Deze zijn te zien in het onderstaande plaatje. Deze aantallen worden verwacht in 2030. Dit is inclusief de aanpassingen die in de toekomst worden gedaan, inclusief het derde onderwijsgebouw.

Uitgangspunten nieuwe aansluiting

Door de komst van het nieuwe onderwijsgebouw worden er meer fietsers naar de Campus verwacht vanaf september 2021. De WUR heeft daarom een fietspad aan de noordzijde van de busbaan ingetekend. Dit is een fietspad in twee richtingen. De WUR kan deze aanpassingen doen zonder vergunning. De gemeente heeft samen met de WUR en in overleg met de bewonersvereniging vanaf december gewerkt aan de aansluiting van dit fietspad op de kruising, en op de aanpassingen die daarnaast gedaan zouden moeten worden voor het maken van de westelijke toegang naar de Campus. De gemeente staat achter dit plan, dat aansluit op de eisen voor de verkeersveiligheid en de goede bereikbaarheid per fiets van het nieuwe onderwijsgebouw.

Er is een tekening gemaakt van de bewegingen van het verkeer in de nieuwe situatie:

De Gemeente heeft een aantal eisen en wensen gedefinieerd waar de aansluiting aan moet voldoen.

V         Mate van verkeersveiligheid voor voetganger, fiets, auto en bus

B         Goede doorstroming Bus

F         Goede doorstroming Fiets

G         Zoveel mogelijk behoud Groen (en voldoende waterberging)

K         Kosten-efficiënt

Vier varianten

Er zijn vier varianten getekend (zie hieronder) die op basis van de bovenstaande uitgangspunten zijn beoordeeld

Variant 1 Zo simpel mogelijk

V         Bij drukte kans op fietschaos

B         Geen oponthoud

F         Directe route (alsmaar rechtdoor)

G         Amper aantasting

K         De goedkope oplossing

Variant 2 Rotonde

V         Grote mate onveilig. Grote kans op spookfietsers die van de andere kant komen (komen plotseling de oversteek op)

B         Relatief veel oponthoud, kleine rotonde, bus moet afremmen. Voorrang op de rotonde, bus moet voorrang verlenen.

F         Minder directe route, fiets moet rondom

G         Grote aantasting (3 bomen moeten in ieder geval wijken)

K         Dure oplossing

Variant 3 Rotonde met fietspad in twee richtingen

V         Enige mate van onveiligheid. Grote kans op spookfietsers die van twee kanten komen (komen plotseling de oversteek op), net als bij variant 2

B         Relatief veel oponthoud, kleine rotonde, bus moet afremmen. Voorrang op de rotonde, bus moet voorrang verlenen.

F         Kunnen door

G         Grote aantasting (ook hier moeten 3 bomen in ieder geval wijken, en rotonde is groter, dus meer verharding)

K         Erg dure oplossing

Variant 4  Ruimte voor de fiets

V         De meest veilige. Kruisende fietsers hebben wachtruimtes

B         Geen of gering oponthoud voor de bus

F         Goede en directe route (alsmaar rechtoor)

G         Kleine aantasting

K         Redelijk kostenefficiënt

Helaas heeft de gemeente Wageningen alleen variant 1 en 4 uitgewerkt in een visuele afbeelding, versie 2 en 3 zijn alleen beschikbaar in de afbeeldingen met de lijnen.

De gemeente staat nu op het punt om een keuze in de voorstellen te maken. Het fietspad en de westelijke ontsluiting zijn daarbij een vast gegeven. Vraag aan de bewoners is hoe zij tegen de voorstellen aankijken.

Reacties en vragen

Na de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen. We geven hier de belangrijkste vragen en waar mogelijk de antwoorden weer.

 • De gemeente wordt verzocht een overzicht aan te leveren van de verkeersstromen in aantallen die van de kruising gebruik gaan maken, en ook van de kruising Mondriaanlaan / Nijenoord Allee. Daarbij ook de wachttijden die worden ingeschat op basis van die stromen. Tenslotte kruisen verschillende stromen elkaar en daardoor zullen de verkeersstromen hinder ondervinden in de doorstroom.
 • Op de vraag of de opmerking van 700 auto’s per etmaal die toegang krijgen via de westelijke toegang 700 auto’s zijn of 700 bewegingen, is door Lex Rodens van de WUR aangegeven dat dit 700 bewegingen zijn.
 • Er werd gevraagd hoe voetgangers en rolstoelers naar de bushalte op de Nijenoord Allee komen? Daarvoor ligt een voetpad aan de oostzijde van de Mondriaanlaan. Er komt geen voetpad aan de westzijde van de Mondriaanlaan. Voetgangers moeten vanuit de wijk dus twee keer de Mondriaanlaan oversteken. De gemeente zegt toe dat in de verdere planvorming wordt bekeken of er toch een andere oplossing mogelijk is.
 • Er is in de plannen geen rekening gehouden met de aanpassingen van aantallen studenten in verband met veranderend onderwijs (meer digitaal en minder op locatie)
 • Scholieren die naar het Pantarijn moeten, kunnen over de nieuwe aansluiting de Mondriaanlaan oversteken, naar het fietspad aan de oostzijde van de Mondriaanlaan, en daarna aan de noordzijde van de Nijenoord Allee op het dubbele fietspad naar het Pantarijn. Bij de nieuw te vormen onderdoorgang bij de Bornsesteeg blijven de fietsers op het maaiveld, de doorgaande auto’s gaan daar onderdoor. Dit geeft een veilige oversteek op deze locatie.
 • Er komt geen “knip” op de Campus, waardoor auto’s die de Westelijke toegang mogen gebruiken ook aan de zijde van de Mansholtlaan de Campus kunnen verlaten (en andersom).
 • De Westelijke toegang kan alleen gebruikt worden door personen met een toegangspas daarvoor.
 • De WUR hoeft geen vergunning te vragen voor activiteiten op haar terrein (mbt infra). De laatste 15 meter (ongeveer vanaf de slagbomen) is gemeentelijk terrein. Daar gaat de gemeente Wageningen over.

De volledige presentatie is opgevraagd en wordt hier gekoppeld op het moment dat deze beschikbaar is.