routekaart procedure provincie februari 2020

Nieuwe routekaart provincie over planning wijst de weg:
focus blijft Campusroute

In een nieuwe routekaart laat de provincie Gelderland zien welke stappen er genomen gaan worden rond het project Beter Bereikbaar Wageningen. Op dit moment zitten we in de fase van het Milieueffectrapport. Op basis daarvan worden besluiten genomen voor wat betreft de oplossingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. Uit de routekaart van de provincie blijkt echter dat – ondanks dat de oplossing nog niet gekozen is – men aanstuurt op maar één route: het aanleggen van de voorkeursvariant, beter gezegd de Campusroute.

In de routekaart wordt herinrichting of aanpassing van de ‘bestaande route’ niet genoemd, dus het kan niet anders dan dat de provincie nog steeds enkel en alleen aanstuurt op het aanleggen van de een nieuwe weg, de Campusroute.

Het besluit voor nieuw asfalt lijkt hiermee al te zijn genomen.

De provincie Gelderland heeft de planning van het project Beter Bereikbaar Wageningen aangepast en nu vormgegeven in een overzichtelijke kaart. Per onderdeel is een uitleg gegeven, zodat je kunt zien in welke fase het project zit en wat we kunnen verwachten. Je kunt via de links hieronder naar het nieuwsbericht, de planning of direct naar de routekaart.

Eerste halte: Milieueffectrapport

In april 2020 komt het Milieueffectrapport over de 6 varianten van de Campusroute en de bestaande route. Opvallend is dat de twee varianten van de Campusroute die vlak langs het nieuwe Onderwijsgebouw van de WUR gaan (en volgens sommigen er zelfs doorheen loopt) gehandhaafd zijn.

Er komen in deze periode informatiebijeenkomsten. Ook inwoners van Wageningen kunnen reageren. De provincie geeft aan dat “alle inwoners van Wageningen via een vertegenwoordiger in de klankbordgroep hun advies kunnen meegeven”.

Wij vragen ons af hoe de klankbordgroep hier mee omgaat en hoe adviezen die rechtstreeks aan de provincie worden gedaan mee worden gewogen in het proces. We roepen de klankbordgroep en de provincie dan ook op daar duidelijkheid over te verschaffen.

Stap voor stap naar asfalt

In de volgende stappen op de routekaart komen o.a. de voorlopige keuze van het Gedeputeerde Staten, het derde ontwerpatelier en de besluitvorming in 2021 langs. In het begin van 2021 wordt het voorgenomen besluit ter inzage gelegd en kunnen we een bezwaar indienen.

Na het besluit van Provinciale Staten hierover (het algemeen bestuur van de provincie) wordt dát besluit ter inzage gelegd en kunnen alleen belanghebbenden nog reageren. Dit is een bezwaar richting Raad van State.

Laatste stap: aanleg voorkeursvariant

aanleg voorkeursvariant

In de laatste fase staat dat de voorkeursvariant wordt aangelegd. Herinrichting of aanpassing van de ‘bestaande route’ wordt niet genoemd. Het wekt de indruk dat de provincie na alle inspraak, onderzoeken en rapportages op voorhand maar één conclusie wil trekken: nieuw asfalt in de vorm van de Campusroute. Het besluit om deze nieuwe weg aan te leggen wordt hiermee door de provincie duidelijk verkondigd. De focus van de provincie ligt dus nog steeds enkel en alleen op de Campusroute, en de ogen worden gesloten voor de andere – betere – oplossingen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren.