Beter Bereikbaar Wageningen of Beter Bereikbare Campus?

Op donderdagavond 28 januari was er een Digitaal Café georganiseerd voor bewoners van Noordwest. Initiatiefnemer Bewonersvereniging Noordwest verzocht de provincie Gelderland de ontwikkelingen rond Beter Bereikbaar Wageningen toe te lichten. Er zou geen nieuwe informatie worden gegeven, maar doornemen wat er ligt en bewoners in de gelegenheid stellen vragen te stellen aan vertegenwoordigers van provincie, gemeente en WUR. Ook een aantal raadsleden was erbij aanwezig. Er was veel belangstelling, getuige de ca. 110 deelnemers aan deze digitale bijeenkomst.

We geven hier geen woordelijk verslag van de bijeenkomst, maar hebben getracht zoveel mogelijk de belangrijke onderwerpen die voorbijgekomen zijn op een logische manier te benoemen. En tot onze verrassing werd er wel nieuwe informatie gegeven. Je leest het hieronder.

Routekaart

We zitten nu op de routekaart op het moment dat de keuze is gemaakt voor een route. Er is gekozen voor de ABR, het opwaarderen van de bestaande route (Mansholtlaan, Nijenoord Allee). Er komt dus geen nieuwe weg er zullen wel aanpassingen komen op een aantal punten op de bestaande route.

De provincie heeft toegezegd half februari een kaart online te plaatsen, waar per weggedeelte wordt aangegeven wat er verandert. Daarna krijgen omwonenden de gelegenheid om te reageren.

Ook volgen er nog verdere onderzoeken:

 • Eindontwerp wordt doorgerekend op doorstroming verkeer
 • Stikstofonderzoek
 • Onderzoek geluidsbelasting woningen

Deze onderzoeken worden gebruikt voor het opstellen van mitigerende maatregelen (maatregelen om de negatieve effecten van de aanpassingen te verminderen).

Daarna wordt het inpassingsplan ingediend en ter inzage gegeven. Dan kan men zienswijzen indienen. Daarna kan het plan pas vastgesteld worden.

Veranderingen per onderdeel

Mansholtlaan
 • De Mansholtlaan wordt vanaf de Kielekampsteeg/Kierkamperweg tot aan de kruising bij Het Gesprek verbreed naar 2 x 2 rijbanen plus een busbaan aan beide zijden van de weg.
 • Er komt een breed fietspad aan de oostzijde, waar fietsers in twee richtingen gebruik van maken
 • De borden bebouwde kom schuiven iets op naar het noorden
 • De rotonde bij de entree van de Campus wordt een kruising met voorsorteervakken
 • Er komt een uitgebreide nieuwe kruising daar waar de busbaan de Mansholtlaan opkomt, die tegelijk de ontsluiting voor de Born Oost zal zijn. Dit wordt een ingewikkelde kruising.
Kruising Mansholtlaan Nijenoord Allee
 • Bij deze kruising worden meer voorsorteervakken gemaakt (soms ook langere) voor een betere afwikkeling van het verkeer.
Nijenoord Allee
 • Bij de fietsoversteek bij Hoevestein komen verkeerslichten.
 • Er komt een onderdoorgang voor autoverkeer ter hoogte van de Churchillweg op de Nijenoord Allee. Dit is soort snelwegonderdoorgang, daarvoor en daarna komen uitvoeg- en invoegbanen voor verkeer naar de stad en naar zwembad.
  Hiervoor zal ook de Churchillweg een andere vorm krijgen. De gemeente denkt hierover mee. De voorkeur gaat uit naar een fietsstraat.
 • De kruising Nijenoord Allee / Rooseveltweg wordt aangepast met sorteervakken (meer of verlengde vakken) voor fietsers, auto’s en OV, waardoor de capaciteit vergroot wordt.

Westelijke inprikker (Nijenoord Allee / Mondriaanlaan)
 • Nieuw noordelijk fietspad langs Dassenbos voor ontsluiting naar fietskelder Aurora (nieuwe onderwijsgebouw) met daarnaast een voetpad. Deze fietskelder heeft ruimte voor 1300 fietsen. Fietspad wordt doorgetrokken naar de rest van de campus.
 • Auto-ontsluiting met selectieve toegang voor bestemmingsverkeer via passysteem o.i.d.
 • Bus moet daarbij altijd voorrang hebben en ongehinderd de campus op kunnen rijden (is voorwaarde van de provincie en de busmaatschappij)
 • Uitgaand autoverkeer mengt met het andere verkeer na de slagbomen op de busbaan.

Men is nog in overleg met de gemeente hoe deze aansluiting op de Mondriaanlaan moet worden vormgegeven. Nu is het plan van de WUR om een aftakking te maken voor auto’s (weg van ca 5 meter breed) die gedeeld moet worden met fietsers die in de gebouwen aan de zuidkant van de campus moeten zijn.

De WUR geeft aan dat het tracé van de westelijke ontsluiting geen onderdeel is van BBW. Het fietspad naar Aurora moet in augustus klaar zijn, want dan wordt het gebouw in gebruik genomen. Aanleg zal op korte termijn geschieden. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente Wageningen.

Zorgen bewoners Noordwest

De Bewonersvereniging Noordwest is blij dat de provincie Gelderland de keuze heeft gemaakt voor het opwaarderen van de bestaande infrastructuur (de ABR). Wel zijn er zorgen over de westelijke ontsluiting: door de vele verkeersstromen en de extra verkeersbewegingen is men bang dat dat een zeer gevaarlijke kruising zal gaan worden. Nu al is het een kruising waar zich dagelijks bijna-ongelukken voordoen. Ook heeft men zorgen over de bereikbaarheid van de wijk Noordwest: deze kruising is één van de slechts twee uitgangen van de wijk en in de nieuwe situatie wordt deze kruising zwaar belast met verkeer. Men verwacht op de westelijke inprikker naar schatting:

 • 4000 fietsbewegingen van en naar de Campus per dag
 • Busverkeer
 • 600 – 700 auto’s van en naar de Campus per dag (terwijl er gesproken is over een selectieve toegang van 100-200 auto’s maximaal per dag, met name in de spits)

Er zijn daarom nog veel vragen bij de bewoners. Hieronder volgen er een aantal die tijdens het Digitaal Café gesteld zijn:

 • Wanneer komt er meer informatie over de aansluiting van het fietspad en over het ontwerp van het tracé. Als naaste buren van de Campus/WUR is het niet meer dan respectvol en getuigt het van goed nabuurschap als de bewoners van Noordwest ruim op tijd inzage hebben in de plannen en er ruimte is om op de plannen te reageren. De bewonersvereniging vraagt de gemeente Wageningen en de Campus/WUR hen tijdig te informeren over de plannen. Bewoners zien graag een integraal plan en geen deelplannen die daardoor wellicht later lastig aaneen kunnen worden gesmeed tot een goed totaalplan.
 • Bewoners vinden het beschamend dat er (nog geen) ontwerp van een integraal plan is voor de westelijke ontsluiting, maar dat wel op voorhand bomen worden gekapt en een nieuw fietspad wordt aangelegd.
 • Bewoners willen graag weten welke aantallen verkeer op de verschillende routes en kruisingen zijn geprognotiseerd.
 • Bewoners zijn bang voor stagnerende verkeersstromen bij de entree van de westelijke toegang en dat daardoor de belangrijkste in- en uitgang van de wijk wordt geblokkeerd.
 • Er zijn zorgen voor de veiligheid van de schoolkinderen uit de wijk die naar de stad en het Pantarijn moeten. Provincie geeft aan dat het veilig is, maar de verkeerssituatie moet nog ontworpen worden. De buurt zal daar door de gemeente in betrokken worden.
 • Samengaan uitgaand verkeer met andere verkeer na de slagbomen op de busbaan is nog niet uitgekristalliseerd. Als er geen veilige oplossing is, dan worden de banen voor bus en auto uit elkaar getrokken. De bewoners willen graag tijdig gekend worden in de plannen en inspraak kunnen uitoefenen.
 • Bewoners vragen zich af of de nieuwe verkeerslichten bij Hoevestein de doorgang van het verkeer niet erg belemmeren, ondanks de ‘groene golf’ (afstemmen verkeerslichten) die men wil inrichten.
 • Bewoners wijzen de WUR op de noodzaak van het hebben van een deugdelijk vervoersplan, waarin autoverkeer wordt ontmoedigd en OV en fiets worden gestimuleerd.

BBW of BBC

Een kritische opmerking kwam van een van de bewoners. Hij gaf aan dat het bij de plannen meer leek op Beter Bereikbare Campus dan op Beter Bereikbaar Wageningen. Het lijkt of alle plannen ten dienste van de Campus staan. Ondanks dat de Campus een enorm terrein heeft en een grote ingang aan de Mansholtlaan, wil zij een achteringang met een enorme omvang aanleggen in een woonwijk. De wijk Noordwest wordt daardoor zeer slecht bereikbaar. Het lijkt daarmee of de belangen van de bewoners ondergeschikt zijn aan de belangen van de Campus.

Kortom, de zorgen van de bewoners van Noordwest zijn met het Digitaal Café niet weggenomen.

Bomenkap

Daarnaast is de afgelopen dagen tumult ontstaan rond de kap van de bomen op de Campus, langs het Dassenbos aan de noordzijde van de Busbaan, om ruimte te maken voor een aan te leggen fietspad naar het nieuwe onderwijsgebouw Aurora. Zowel de kap als het nieuwe fietspad aan de noordzijde zijn niet bekendgemaakt aan de bewoners. Niet door de WUR, niet door de provincie en niet door de gemeente. Bewoners en organisaties voelen zich niet serieus genomen. Er is hierover door de Bewonersvereniging Noordwest een boze brief gezonden naar de WUR.

De provincie zegt over de boomkap: “De bomen in dat gebied vallen onder de bevoegdheid van de provincie. Volgens de geldende procedures is er tijdig melding van de kap gedaan en na de procedureel gestelde termijn zijn de bomen gekapt. Dit moest voor maart gebeuren in verband met de start van het broedseizoen. De aanleg van het fietspad op de Campus wordt gedaan samen met de gemeente. Daarmee is iedereen op de hoogte gebracht.”

Het fietspad komt aan de noordzijde van de busbaan. Compensatie van de gekapte bossen wordt gedaan als aansluiting van het bestaande bosperceel. Simon Vink (woordvoerder WUR) geeft aan dat deze informatie ook meerdere malen is gegeven aan verschillende delegaties van Noordwest.

Voor de kap is een compensatieplan aangegeven aan de provincie Gelderland. Deze kap wil men compenseren aan de zuidkant van het dassenbos (in de hoek tussen busbaan en Dijkgraaf). Daar is echter in het verleden al compensatiebos geplant voor de aanleg van de busbaan, dus dat lijkt geen redelijke optie. Dit is een aandachtspunt voor de WUR.